Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Euroregiony są ponadnarodowym typem związków lub stowarzyszeń gmin i miast. Celem Euroregionu – międzynarodowego stowarzyszenia miast i gmin jest przede wszystkim wspieranie i realizowanie projektów odzwierciedlających wszelkie formy współpracy między stronami umowy. Głównym celem stowarzyszonych miast i gmin, które są reprezentowane przez przedstawicieli swoich władz, jest likwidowanie nierówności między regionami po obu stronach granicy, prowadzące do stopniowego niwelowania różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym. 

Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnego Euroregionu Glacensis, zawartej dnia 5 grudnia 1996 r. w Hradcu Králové, zakończyło kilkuletnie starania o rozwój wzajemnej współpracy transgranicznej po obu stronach granicy. W ten sposób został położony kamień węgielny pod budowę największego i jednocześnie najstarszego polsko-czeskiego euroregionu, który dba o rozwój wzajemnych kontaktów oraz o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza. Współpraca transgraniczna pomaga złagodzić niedogodności związane z przechodzącą przez ten obszar granicą. Przezwycięża trudności związane z peryferyjnym położeniem obszarów przygranicznych i poprawia warunki życia mieszkańców tego regionu. Ingeruje we wszystkie dziedziny życia ludności, takie jak kultura, sprawy społeczne, gospodarka i infrastruktura. Historyczne powiązania między Ziemią Kłodzką a Czechami zainspirowały założycieli euroregionu do użycia łacińskiej nazwy Ziemi Kłodzkiej jako nazwy euroregionu oraz symbolu wspólnej przeszłości, współczesności i przyszłości. 

Stowarzyszenie wspiera rozwój zwłaszcza w tych dziedzinach:

 • Europejski proces integracyjny,
 • współpraca w kwestiach planowania przestrzennego,
 • współpraca w dziedzinie gospodarki i handlu,
 • utrzymanie i poprawa ochrony środowiska,
 • budowanie i dostosowanie infrastruktury przekraczającej granicę Republiki Czeskiej,
 • współpraca przy likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych,
 • współpraca w rozwoju turystyki transgranicznej i współpraca z władzami państwowymi przy tworzeniu nowych przejść granicznych,
 • współpraca w dziedzinie szkolnictwa, młodzieży i sportu na obszarze Euroregionu,
 • współpraca w dziedzinie humanitarnej, społecznej i przy zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców,
 • wymiana kulturalna i opieka wspólnego dziedzictwa kulturowego,
 • współpraca jednostek Pogotowia Górskiego na obszarze Euroregionu,
 • realizacja działań w obszarze rozwoju regionalnego,
 • obsługa funduszów UE i pomoc techniczna w ich implementacji,
 • prezentacja multimedialna działań rozwoju regionalnego,

Siedziba Stowarzyszenia w Republice Czeskiej:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: + 420 494 531 054
Fax: + 420 494 535 095

E-mail: info@euro-glacensis.cz

www.euro-glacensis.cz